รายงานการยืมหนังสือระหว่างวันที่ 543 ถึงวันที่ 543

จำนวนการยืมหนังสือ 0 เล่ม

ลำดับ ปก ชื่อหนังสือ ผู้ยืม ชื่อ - นามสกุล ชั้น

เก็บข้อมูลในรูปแบบ SQL Data base ผ่านระบบออนไลน์ ชื่อโปรแกรม Orchestra พัฒนาโดยอาจารย์พรณรงค์ ทรัพย์คง