เข้าสู่ระบบ: :
สรุปยอดนักเรียน

ชาย หญิง รวม
271 202 473
มา มา รวม
171 124 295
ขาด ขาด รวม
23 8 31
มาเรียนร้อยละ62.37%


ยังไม่ได้เช็คชื่อ 147 คน
รายงานการเช็คชื่อวันนี้
ธนพร
กาญธิมา
อรอนงค์
กรรณิกา
วารี
วราลักษณ์
ชุติกาญจน์
ณิชาภัทร
ปุณณภา
ปัทม์พร
ศุภิสรา
ฉัตรทิพย์
หยาดพิรุณ
วัลรา
ลีลาวดี
สุพรรษา
น้ำผึ้ง
ณัฐชยา
ธิดารัตน์
พิริยะ
ฉวีวรรณ
เสริมสุข
กานดา
ละเอียด
พัชราภรณ์
รุ่งนภา
กมลชนก
ถนอมศักดิ์
ทัศนัย@day-realtime by Pornnarong Supkong