เข้าสู่ระบบ: :
สรุปยอดนักเรียน

ชาย หญิง รวม
263 200 466
มา มา รวม
203 168 371
ขาด ขาด รวม
15 16 31
มาเรียนร้อยละ79.61%


ยังไม่ได้เช็คชื่อ 25 คน

รายงานการเช็คชื่อวันนี้
ธนพร
กาญธิมา
อรอนงค์
กรรณิกา
วารี
วราลักษณ์
ชุติกาญจน์
ณิชาภัทร
ปุณณภา
ปัทม์พร
ศุภิสรา
ฉัตรทิพย์
หยาดพิรุณ
วัลรา
ลีลาวดี
สุพรรษา
น้ำผึ้ง
ณัฐชยา
ธิดารัตน์
พิริยะ
ฉวีวรรณ
เสริมสุข
กานดา
ละเอียด
พัชราภรณ์
รุ่งนภา
กมลชนก
ถนอมศักดิ์
ทัศนัย@day-realtime by Pornnarong Supkong